Habitat en bijen

Algemene voorwaarden

HABITAT


Artikel 1. Algemeen

1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing opalle aanbiedingen en gesloten overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of vankoop en verkoop alsmede de uitvoering daarvan door Bee in Balance. EventueleAlgemene Voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de handgewezen.

1.2¬†¬†Onder ‚Äúklant‚ÄĚ wordt in deze Algemene Voorwaardenverstaan iedere (rechts)persoon die met Bee in Balance een overeenkomst wenstte sluiten respectievelijk heeft afgesloten, en behalve deze, diensvertegenwoordiger(s), rechtverkrijgende(n) en erfgename(n).

1.3¬†¬†Een klant die eenmaal met toepassing van deAlgemene Voorwaarden van Bee in Balance een overeenkomst heeft gesloten, wordtgeacht bij eventueel daarna op enige wijze opgegeven orders (stilzwijgend) metde toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te gaan. Afwijkende ofaanvullende bepalingen dienen uitsluitend schriftelijk te wordenovereengekomen. Indien eŐĀeŐĀn of meerdere bepalingen van deze AlgemeneVoorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van dezeAlgemene Voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

2.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldenvoor de duur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2  De door Bee in Balance opgegeven prijzen zijnexclusief btw tenzij anders staat aangegeven. Prijsopgaven worden steeds gedaanop basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomstgeldende prijzen. Ingeval van veranderde omstandigheden, waaronderprijsverhogingen, kan Bee in Balance gedurende de werkzaamheden de prijsopgavebijstellen.

2.3  Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevaten dit wordt door de klant aanvaard, dan heeft Bee in Balance het recht hetaanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.4  Een overeenkomst komt tot stand op het momentdat de door de wederpartij voor akkoord getekende offerte door Bee in Balanceis geaccepteerd.

2.5  Voor transacties waarvoor naar aard en omvanggeen offerte wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist envolledig weer te geven.

2.6  Bee in Balance is gerechtigd bij of na hetaangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de klantzekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overigeverplichtingen voldaan zal worden.

2.7  Later gemaakte aanvullende afspraken ofwijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door Bee inBalance, binden slechts indien deze door Bee in Balance schriftelijk zijnbevestigd.

2.8  Kennelijke fouten of vergissingen in foldersen/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden Bee inBalance niet.

Artikel 3. Levering

3.1¬†¬†Onder ‚Äúlevertijd‚ÄĚ wordt verstaan de in deovereenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de zaken zullen worden geleverd. Deovereengekomen levertijd gaat in zodra Bee in Balance de schriftelijkeaanvaarding van het aanbod heeft ontvangen, dan wel met de uitvoering van deovereenkomst een aanvang heeft gemaakt, en een eventueel overeengekomen aan- ofvooruitbetaling heeft ontvangen.

3.2  Opgegeven leveringstijden zullen niet zijn tebeschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Opgegeven leveringstijden worden zoveel mogelijk in acht genomen, dochoverschrijding daarvan maakt Bee in Balance niet aansprakelijk.

3.3  Bee in Balance is zich gehouden deovereengekomen hoeveelheid te leveren. Indien echter door omstandigheden,vallende buiten de directe invloedsfeer van Bee in Balance, onmogelijk is om debestelde hoeveelheid te leveren, is Bee in Balance gerechtigd, na inkennisstelling van de klant, de hoeveelheid te verminderen.

3.4  De levering geschiedt op het moment dat degoederen feitelijk op de overeengekomen plaats aan de klant ter beschikkingworden gesteld.

3.5  Indien de opdrachtgever de bestelde productenniet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van eeneventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor de klant. De productenstaan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indienechter na verstrijking van een bepaalde bewaarperiode, welke gelet op deproductsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname heeftplaatsgevonden, wordt de order geacht door de klant te zijn geannuleerd.

3.6  Bee in Balance behoudt zich het recht ordersniet uit te voeren indien de klant vorige leveringen niet binnen deovereengekomen betalingstermijn heeft betaald.

3.7  Alle geleverde producten blijven eigendom van Beein Balance totdat deze volledig zijn betaald, met uitzondering van debijenkasten en bijenvolken. Deze blijven te allen tijde in eigendom van Bee inBalance.

3.8  Bee in Balance staat ervoor in dat de gekochtegoederen/ diensten beantwoorden aan de overeenkomsten en afgestemd zijn opbestemming of gebruikersdoel.

3.9  Voor zover gekochte goederen niet uit voorraadleverbaar zijn, kunnen Bee in Balance en klant een vaste of vermoedelijkelevertijd overeen komen.

3.10          Bij overschrijding van de vermoedelijkelevertijd heeft Bee in Balance het recht schriftelijk een nieuwe datum oftermijn met klant overeen te komen.

3.11          Indien naar het oordeel van Bee in Balance deuitvoering van werkzaamheden, als gevolg van weer- of (tijdelijke)terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonderdat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schortenzolang de omstandigheden duren.

3.12          Afnameverplichting: Klant is verplicht debestelde c.q. eerder gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hembezorgd worden op het afgesproken adres dan wel op het moment waarop dezevolgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koperde afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie ofinstructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagenvoor risico van klant. Klant zal in dat geval alle aanvullende kosten,waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Betaling/annulering

4.1  Betaling dient tijdig te geschieden binnen 30dagen na factuurdatum.

4.2  Wanneer betaling in termijnen overeen isgekomen, dan dient klant te betalen volgens de termijnen zoals die zijnvastgelegd in de overeenkomst.

4.3  Indien klant in gebreke blijft in tijdigebetaling, dan is klant van rechtswege in verzuim en is het totaal nogopenstaande bedrag ineens opeisbaar.

4.4  Indien klant in gebreke blijft in de tijdigebetaling, brengt Bee in Balance rente in rekening vanaf het verstrijken van debetalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De rente is gelijkaan de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente.

4.5  Bij niet tijdige betaling heeft Bee in Balancede bevoegdheid de verplichting uit de overeenkomst op te schorten.

4.6¬†¬†Indien klant met tijdige betaling in gebrekeblijft is Bee in Balance, na aanmaning, gerechtigd incassokosten bij klant inrekening te brengen. Indien klant een consument is worden incassokosten inrekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding BuitengerechtelijkeIncassokosten zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Indien klant eenrechtspersoon/ onderneming is of een natuurlijk persoon die beroeps- ofbedrijfsmatig handelt bedragen de incassokosten 15% van de hoofdsom met eenminimum van ‚ā¨ 75, -

4.7  Onverminderd het in de wet bepaalde, wordenfacturen van Bee in Balance direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zodrade klant op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. Beein Balance is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel ofgedeeltelijk te ontbinden waarbij de klant verplicht is tot vergoeding van dedoor Bee in Balance geleden schade en gederfde winst.

4.8  Bij gehele of gedeeltelijke annulering van eenopdracht, door klant, heeft Bee in Balance recht op vergoeding van alle reedsgemaakte kosten, vermeerderd met geraamde winstderving, met dien verstande datde klant in ieder geval gehouden is ter zake van annuleringskosten minimaal 10%van de hoofdsom aan Bee in Balance te voldoen.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1  Alle door Bee in Balance, in het kader van deovereenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Bee in Balance totdat klantalle verplichtingen uit de met klant gesloten overeenkomst is nagekomen.

5.2  Door Bee in Balance geleverde zaken mogen nietworden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. Klant isniet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden ofenige andere wijze te bezwaren.

ARTIKEL 6. CONFORMITEIT

6.1  Bee in Balance staat in voor kwaliteit van dedoor hem geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte.Een en ander met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteldzijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

6.2  Voor de hergroei gedurende het eerstvolgendegroeiseizoen van geleverde levende materialen wordt door Bee in Balanceingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weer- en/ofterreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.

6.3  Bee in Balance staat niet in voor gebreken diena de oplevering van de materialen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundiggebruik, gebrek aan onderhoud, gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolgzijn van veranderingen die klant of derden aan het geleverde hebbenaangebracht. Evenmin staat Bee in Balance in voor de eventueel ontstane schadeals gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 7. MILIEUASPECTEN BIJ UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

7.1¬†¬†Bee in Balance zal zorgdragen voor eenmilieuhygi√ęnisch verantwoorde verwijdering van het afval (waaronder tuinafval)dat bij uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1  De aansprakelijkheid van Bee in Balance isbeperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voorzover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien deverzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door deverzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van hetfactuurbedrag. Bee in Balance is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

8.2  Klant dient bij Bee in Balance hem bekendeeigenschappen en/of omstandigheden te melden ter zake waarvan mogelijk schadevoor Bee in Balance en/of derden zou kunnen ontstaan. Indien door gebrek aaninformatie schade ontstaat bij Bee in Balance en/of derden dan is afnemerdaarvoor aansprakelijk.

8.3  Op klant rust de plicht om binnen redelijkegrenzen al die maatregelen te treffen die schade (hadden) kunnen voorkomen ofbeperken.

8.4  Het recht op vergoeding van schade vervalt alsdaarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroepis gedaan.

8.5  Klant vrijwaart Bee in Balance voor aansprakenvan derden jegens Bee in Balance indien Bee in Balance schade veroorzaaktdoordat door klant of door derden die klant daartoe heeft aangewezenonvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien dezeinformatie wel bij Bee in Balance bekend waren geweest, tot voorkoming ofbeperking van de schade had kunnen leiden.

8.6  Bee in Balance is niet aansprakelijk indien deschade is te wijten aan opzet, schuld, verwijtbaar handelen, dan welonoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.

8.7  Bee in Balance is niet aansprakelijk voor schadevoortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien dezeverzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking ofverwerking van de grond, bodem of teelaarde.

8.8  Bee in Balance is niet aansprakelijk voor enigevorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van eengedeelte van het werk of gehele werk.

8.9  Bee in Balance is niet aansprakelijk voor enigevorm van schade voortvloeiende uit het aanleggen en/of verwerken van beplantingen/of goederen welke niet door hem zijn geleverd.

ARTIKEL 9. WIJZIGINGEN WERK

9.1  Wijzigingen in het aangenomen werk/vrij ofregiewerk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen teworden besproken en toegelicht en aldus overeengekomen en vastgesteld in of alsaanvulling op de aanvaarde offerte.

9.2  Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren,wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwden voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

9.3  Meer- en minderwerk zal, onverminderd deverplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen Bee in Balance en klantonderling worden verrekend.

ARTIKEL 10. PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

10.1                      De prijs die klant in geval van aanneming moetbetalen wordt vooraf overeengekomen. In geval van vrij of regiewerk wordt eenuurloon overeengekomen.

10.2                      Als binnen drie maanden na het sluiten van deovereenkomst maar nog vóór de uitvoering en/of levering een prijswijzigingoptreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als dezedrie maanden verstreken zijn maar een aanvang van de uitvoering van dewerkzaamheden nog niet heeft plaatsgevonden, heeft klant bij een prijsverhoginghet recht de overeenkomst te ontbinden.

10.3                      Tussentijdse prijswijzigingen die voortvloeienuit wettelijke voorschriften en/of cao-bepalingen worden doorberekend aan klant.

10.4                      Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomstblijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamhedennoodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen ondernemer enafnemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomstovergaan. Eén en ander kan leiden tot een aanpassing van de overeengekomenaanneemsom en termijn van uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 11. OPSCHORTING, TUSSENTIJDSE OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DEOVEREENKOMST

11.1                      Bee in Balance is gerechtigd de nakoming van deverplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten of met directeingang de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, indien:

11.2                      klant de verplichtingen niet, niet volledig ofniet tijdig nakomt.

11.3                      na het sluiten van de overeenkomst Bee inBalance redelijkerwijs mag aannemen dat klant de verplichtingen voortvloeiendeuit de overeenkomst niet na zal komen.

11.4                      Indien de ontbinding aan klant toerekenbaar is,is Bee in Balance gerechtigd tot het verhalen van de schade, inclusief degemaakte kosten, welke direct en indirect is ontstaan.

11.5                      Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn devorderingen van Bee in Balance op klant direct opeisbaar. Wanneer Bee in Balancede nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt deze zijn aanspraken uit dewet en de overeenkomst.

11.6                      Wanneer Bee in Balance op de gronden als genoemdin dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkelewijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op welke wijze danook ontstaan. Klant is, uit hoofde van de tekortkoming in de nakoming van deverbintenis (wanprestatie), wel verplicht tot schadevergoeding ofschadeloosstelling.

11.7                      In geval van liquidatie, (aanvraag van)surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of eenandere omstandigheid waardoor klant niet vrijelijk over zijn vermogen kanbeschikken is Bee in Balance bevoegd om de overeenkomst met directe ingang opte zeggen of te annuleren. Dit zonder enige schadevergoeding ofschadeloosstelling aan klant. De vorderingen van Bee in Balance op klant zijnna opzegging direct opeisbaar.

11.8                      Indien klant een overeenkomst geheel ofgedeeltelijk annuleert, dan zullen de kosten die reeds gemaakt zijn door Bee inBalance in rekening worden gebracht.


Artikel 12. Overmacht

12.1¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†Onder ‚Äúovermacht‚ÄĚ wordt verstaan iedereomstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van Bee in Balance,waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan wordenverlangd, zoals stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, oorlog ofoverheidsmaatregelen.

12.2                      Bee in Balance kan in geval van overmacht, deovereenkomst opzeggen, dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstipwaarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan. Overmacht kan geen grond voorontbinding opleveren voor de klant, tenzij dit kennelijk onredelijk zou zijn.

12.3                      Is naar het oordeel van Bee in Balance deovermachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regelingtreffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbondengevolgen.

12.4                      Bee in Balance is gerechtigd betaling tevorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomstzijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid isgebleken.

Artikel 13. Intellectuele eigendom enauteursrechten

13.1                      Onverminderd het overige in deze AlgemeneVoorwaarden bepaalde behoudt Bee in Balance zich op het gebied van hetintellectueel eigendom en auteursrecht, alsmede aanverwante regelgeving, derechten en bevoegdheden voor die Bee in Balance ingevolge het recht toekomen.

13.2                       Alle doorBee in Balance eventueel verstrekte ontwerpen, foto’s, maquettes, modellen,tekeningen, etc. zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikten mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Bee in Balanceworden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden wordengebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

13.3                      Publicatie van door Bee in Balance vervaardigdegoederen zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Bee inBalance.


Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1                      Op alle overeenkomsten tussen Bee in Balance ende klant is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationaleverdragen.

‚Äć

BIJEN

Artikel 1Toepasselijkheid Voorwaarden

1.1¬†¬†¬† Deze algemene voorwaarden zijn vantoepassing op ‚Äď en maken onlosmakelijk deel uit van ‚Äď iedere aanbieding,offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Bee in Balance v.o.f.gevestigd te Achterveld ¬†verder te noemen ‚ÄúBee in Balance‚ÄĚ, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzijuitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2    In deze algemene voorwaarden wordtmet "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Bee inBalance goederen bestelt en/of koopt of huurt.

1.3    Van deze voorwaarden kan slechtsworden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijnovereengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen          

2.1 Alle aanbieding zijn vrijblijvend.

Artikel 3 Prijs

3.1 De overeenkomst wordtaangegaan voor de duur en tegen de prijs zoals in de overeenkomst is vermeld.

3.2 In geval de overeenkomstlanger duurt dan een jaar, vindt jaarlijks een aanpassing plaats van de prijsop basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens deconsumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens, gepubliceerd voor het CentraalBureau voor de Statistiek.

3.3 Ingeval de kosten van Beein Balance stijgen ten gevolge van wijzigingen in de wet en/of regelgeving, kande prijs worden verhoogd.

Artikel 4 Betaling

4.1. Betaling dient steeds plaatste vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enigevordering op Bee in Balance te verrekenen met de door Bee in Balance inrekening gebrachte bedragen.

4.2  Betaling geschiedt door overmaking op eendoor Bee in Balance aangewezen bankrekening. Bee in Balance heeft steeds hetrecht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voorde betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van deuitvoering van de overeenkomst door Bee in Balance, totdat de zekerheidverschaft is en/of de vooruitbetaling door Bee in Balance is ontvangen. Indienvooruitbetaling zou worden geweigerd, is Bee in Balance bevoegd de overeenkomstte ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Bee in Balancevoortvloeiende schade.

4.3 Bee in Balance isgerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met deuitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schortentotdat alle door de klant aan Bee in Balance verschuldigde betalingen volledigzijn voldaan.

4.4. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege inverzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Beein Balance vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld inartikel 6:119a BW.

4.5   In geval na het verstrijken van eenbij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betalingontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door deklant aan Bee in Balance verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Beein Balance buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderdhet recht van Bee in Balance om schadevergoeding te vorderen.

4.6¬†¬† Onverminderd de overige rechten van Beein Balance uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Bee in Balancegehouden om de incassokosten te vergoeden die Bee in Balance heeft moeten makenen welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkeldoen van een ‚Äď niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudigeinlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Dezekosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldenderichtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

4.7   De toepasselijkheid van artikel 6:92BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Artikel 5Aflevering

5.1         Debijenkast(en) worden aan de klant afgeleverd op de in de overeenkomstaangegeven

             locatie.

Artikel 6 Eigendom

6.1   De bijenkasten en de volken blijvenin eigendom van de Bee in Balance.

6.2   De klant is niet bevoegd debijenkasten en/of bijen te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede)in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij Bee in Balancehier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

6.3¬†¬† Bee in Balance mag incommerci√ęle uitingen vermelden dat klant een klant is van Bee in Balance.

Artikel 7 Gebruik

7.1   De klant heeft de bijenkasten enbijen in goede staat van onderhoud ontvangen.

7.2   De klant zal als een goed klant deinstructies in acht nemen.

7.3   Klant zal de bijen en bijenkastenniet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de overeenkomst.

7.4   Klant rapporteertafwijkingen per omgaande schriftelijk aan Bee in Balance.

Artikel 8 Inspectie/Onderhoud

8.1   De klant verplicht zich op verzoekvan Bee in Balance de bijenkasten voor verzorging ter beschikking te stellen.Klant geeft Bee in Balance op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen vande klant te betreden ter verzorging van de bijenkasten.

8.2   Het onderhoud aan de bijenkasten komtvoor rekening van Bee in Balance.

8.3   De kosten voor herstel van debijenkasten komen voor rekening van Bee in Balance.

Artikel 9Onuitvoerbaarheid van de opdracht

9.1   Bee in Balance heeft het recht denakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien zij ten gevolge vanverandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomstredelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer ligt entijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

9.2   Onder omstandigheden die niet door Beein Balance te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, wordenonder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers van Bee in Balance nietof tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand,verlies of diefstal van gereedschappen, wegblokkades, stakingen ofwerkonderbrekingen en import-of handelsbeperkingen.

9.3   Bee in Balance is niet bevoegd totopschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijkeonmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan danworden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van deontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 10Aansprakelijkheid klant/Verzekering

10.1                      De klant is jegens Bee in Balance aansprakelijk voor alleschade aan door het (gebruik van de) bijenkasten toegebracht of ontstaan,waaronder begrepen schade door vermissing, verduistering, diefstal,vervreemding, beschadiging en totaal verloren gaan. Bee in Balance zal voorherstel of vervanging zorg dragen, waarbij de kosten voor de klant komen.

10.2 Klant vrijwaart Bee in Balancevolledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende metde bijenkast inclusief bijenvolk.

10.3 In geval van schade ontstaan aan ofveroorzaakt met de bijenkast(en) dient klant Bee in Balance hiervan onverwijldschriftelijk in kennis te stellen. De klant is volledig aansprakelijk voor alleschade die Bee in Balance lijdt als gevolg van nalatigheid van demeldingsplicht van de klant.

10.4 De klant is verplicht alle mogelijkemaatregelen te treffen, waardoor de schade kan worden voorkomen of beperkt.

Artikel 11Aansprakelijkheid Bee in Balance

11.1Bee in Balance doet haar uiterste best om aan haarverplichtingen te voldoen. Bee in Balance kan geen enkele aansprakelijkheidaanvaarden die voortvloeit uit natuurlijke omstandigheden als debijenverdwijnziekte, ontruimen van de bijenkast, sterfte van de bijenvolken,een lage honingopbrengst, het oplopen van een bijensteek, de volledigheid vanrisico's en maatregelen, overmacht, ziekte, enz.

11.2De aansprakelijkheid van Bee in Balance is in alle gevallenbeperkt tot directe schade die het gevolg is van een aan Bee in Balance toe terekenen tekortkoming of directe schade tot het bedrag betaald door klant op hetmoment van de gebeurtenis die het verlies of de schade heeft veroorzaakt.Voor vergoeding komt echter alleen inaanmerking die schade waartegen Bee in Balance verzekerd is, dan wel volgens debranche geldende gebruiken redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

11.3Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a.       bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeldstagnatieschade en gederfde winst

b.       schade veroorzaakt door opzet ofbewuste roekeloosheid van personen

Artikel 12Be√ęindiging overeenkomst

12.1 Een overeenkomst die is aangegaanvoor bepaalde tijd eindigt van rechtswege zodra de bepaalde tijd is verstreken.

12.2 Indien de overeengekomen periodeverstrijkt zonder dat de overeenkomst feitelijk is be√ęindigd, wordt deovereenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd onder dezelfde conditiesvoortgezet.

12.3 Als de overeenkomst voor onbepaaldetijd is aangegaan kan deze worden be√ęindigd door opzegging, met inachtnemingvan een opzegtermijn van drie kalendermaanden.

Artikel 13Ontbinding

13.1Als klant de overeenkomst wil ontbinden zonder dat ersprake is van een tekortkoming van Bee in Balance en Bee in Balance hiermeeinstemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Bee inBalance heeft in dat geval in ieder geval recht op betaling van de nogverschuldigde bedragen.

Artikel 14Faillissement of surseance van betaling klant

14.1Deze overeenkomst eindigt in het geval van faillissementof surseance van betaling van klant. In dat geval treedt de curator ofbewindvoerder in plaats van klant. Alle nog verschuldigde termijnen zijn danterstond opeisbaar. De curator of bewindvoerder is gehouden dat de bijenkastendoor Bee in Balance opgehaald kunnen worden. Indien Bee in Balance daarmeeinstemt, heeft de curator of bewindvoerder ook de mogelijkheid te kiezen voorvoortzetting van deze overeenkomst. In dat geval is curator gehouden alle nogverschuldigde termijnen voorafgaand aan de resterende periode te voldoen.

Artikel 15. Geschillen

15.1 Het Nederlandse recht is van toepassing.

15.2 Bij geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te bereiken. Zo nodig en indien door beide partijen gewenst zal daarbij een derde bemiddelen.

15.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Bee in Balance neemt kennis van geschillen, tenzij wettelijke regels zich daartegen verzetten. Bee in Balance is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te nateren.